Aproximació gràfica a la derivada d'un polinomi

Una vegada obtingut el procediment per a trobar l'expressió de la derivada d'una funció polinòmica, és útil comprovar com aquesta és consistent amb la seva interpretació geomètrica.

L'applet que segueix aquest paràgraf mostra la gràfica de f(x)= x 2 -4 . Interessa calcular, per exemple, la derivada en x = 5 . La derivada en el punt (5,f(5))   és el pendent de la recta tangent en aquest punt; en aquest cas, 2 . Aix� doncs, la derivada de la funció en x=5   és 10 . Dit d'una altra manera f ( 5 ) = 10 . Per tant, el punt (5,10)   pertany a la gràfica de la funció derivada de f(x) , f (x) . En repetir el procés per a altres valors de x , per exemple x = 4 , x = 2 , x = - 1 , x = - 3 , s�obtenen altres punts de la gràfica de f (x) . Es poden trobar més valors de la derivada en moure la x   a dreta i esquerra. Sembla clar que la derivada de f(x)= x 2 -4  �s la recta y=2x , expressi� que s'obté en aplicar la derivació de polinomis, f (x)=2x .

L�exemple estudiat correspon a l�expressi� polin�mica a x 2 + b , amb a = 1 i b = - 4 . L�applet permet comprovar com el resultat �s equivalent tot i el coeficient a del terme de x 2 . Es veu com el resultat segueix sent la derivada de f(x)   calculada segons les regles exposades anteriorment. Si la f(x)   és un polinomi de grau 3, per exemple, pot observar-se com els punts de la derivada formen una paràbola, l'expressió de la qual és, evidentment, l'obtinguda a partir del procés de derivació de polinomis. En aquest cas, també �s possible variar el valor del coeficient de grau màxim, a .

El material que s�enlla�a a continuaci� mostra exemples concrets del que s�ha descrit en aquesta secci�: